top of page

Algemene voorwaarden  Massagepraktijk Mensio

 

Zodra je een afspraak vastlegt bij Massagepraktijk Mensio gaan we er vanuit dat je deze voorwaarden hebt gelezen en hiermee akkoord gaat.

 

 1.  Bij het maken van een afspraak wordt er naar je voornaam, achternaam, telefoonnummer gevraagd.

 2. Voorafgaand de eerste behandeling wordt er een kort intake gesprek gehouden met de klant. De klant is zelf verantwoordelijk voor de juistheid van deze (medische) informatie die hij/zij tijdens dit gesprek verstrekt aan de massagetherapeut. Dit is geheel vrijblijvend en kan helpen met de verantwoorde uitvoering van de massagebehandeling.

 3. Alle informatie die tijdens het intake gesprek en de behandeling aan ons wordt verstrekt, wordt vertrouwelijk behandeld en zal nooit aan derden worden verstrekt.

 4. Bij koorts, griep en steenpuisten mag er absoluut niet gemasseerd worden. Bij acute blessures, hoge bloeddruk en ziektes is het raadzaam eerst advies te vragen aan jouw arts voordat je een afspraak maakt.

 5. Bij wijzigingen in de situatie van de klant is hij/zij zelf verantwoordelijk om dit tijdig aan ons door te geven.

 6. Gemaakte afspraken kunnen tot 12 uur voorafgaand aan de afspraak kosteloos geannuleerd worden.

 7. Facturen dienen binnen 14 dagen na ontvangst te worden betaald door particulieren, 30 dagen na ontvangst door bedrijven. Als de betaling niet wordt uitgevoerd binnen de aangegeven termijn, is Massagepraktijk Mensio genoodzaakt de vordering uit handen te geven aan een incassobureau, waarbij de klant verantwoordelijk is voor incassokosten en eventuele meerkosten voor gerechtelijke procedures.

 8. Bij gebreke aan tijdige betaling van een factuur, wordt van rechtswege en zonder ingebrekestelling een intrest van 10% van het openstaande factuurbedrag verschuldigd en wordt het factuurbedrag van rechtswege en zonder ingebrekestelling verhoogd met een forfaitaire schadevergoeding gelijk aan 10% van het openstaande factuurbedrag, met een minimum van 50,00 EUR. Bij niet tijdige betaling worden alle andere verschuldigde sommen, ook als deze nog niet vervallen zijn, onmiddellijk opeisbaar en dit ongeacht eerder toegekende betalingsfaciliteiten. Eventuele tussengekomen laattijdige betalingen leiden er niet toe dat het verschuldigde forfaitaire schadebeding herberekend dient te worden. Laattijdige betalingen worden vooreerst aangerekend op de verschuldigde interesten, schadebedingen en kosten. Compensatie en verrekening door de klant van facturen en/of bedragen verschuldigd aan Massagepraktijk Mensio, met facturen en/of bedragen verschuldigd door Massagepraktijk Mensio aan de klant, kan enkel na uitdrukkelijke schriftelijke goedkeuring door Massagepraktijk Mensio. Bij gebreke aan tijdige betaling heeft Massagepraktijk Mensio het recht zijn verdere prestaties op te schorten.

 9. Cadeaubonnen en 10-beurtenkaarten zijn geldig tot op de vervaldatum.

 10. Massagepraktijk Mensio is niet verantwoordelijk voor beschadigingen, diefstal en/of verlies van persoonlijke bezittingen van de klant.

 11. De nietigheid van een van de clausules doet geen afbreuk aan de geldigheid van de overige clausules.

 12. Door akkoord te gaan met deze voorwaarden verklaar je tevens dat je Massagepraktijk Mensio niet aansprakelijk zal stellen voor bij- en/of nawerkingen die mogelijk het gevolg kunnen zijn van een massagebehandeling die aan jou gegeven is.

 13. De algemene voorwaarden en vermelde informatie kunnen te allen tijde gewijzigd worden door Massagepraktijk Mensio.

 14. Het privacy reglement is van toepassing.

bottom of page